Leuvense belastingen en retributies stijgen gemiddeld met 27.6 % !

De  Leuvense belastingen en retributies stijgen gemiddeld met 27.6 %, zo blijkt uit een analyse van de door de stadsdiensten tijdens de raadscomissie overgemaakte ( onvolledige ) lijst.
"Ongehoord ", zo stelt Senator en Fraktieleider voor open vld / leuven+ , Rik Daems.
 
Het stadsbestuur wil voorhouden dat de belastingen niet stijgen omdat ze de personenbelastingen en onroerende voorheffing op hetzelfde peil houden als vorig jaar. Niets is minder waar. De overige belastingen en retributies stijgen gemiddeld met 27,6 %, soms zelfs met 100%. En dan is de ons overgemaakte lijst niet eens volledig " fulmineert Rik Daems.
Bovendien moet men weten dat de Leuvense belastingbasis zeer breed is. Personenbelastingen en Onroerende Voorheffing brengen in Leuven veel meer op dan in andere Centrumsteden met als gevolg dat elke Leuvense inwoner nu al zo'n 89 € per kop meer betaalt in vergelijking met andere Centrumsteden. De Stad Leuven int alleen al hierdoor maar liefst 8.725.000 € meer belastingen dan elders.
 
"Moest Leuven even zuinig besturen dan zou men toekomen met een tarief personenbelastingen van 5.6 % of een onroerende voorheffing van 1090 opcentiemen. Dit in plaats van de huidige 7.5 % of 1400 opcentiemen.

Gebruik vergrijzing om te besparen

Een moeilijke financiële toestand

Dat de steden en gemeenten in Vlaanderen geconfronteerd worden met een heel moeilijke financiële toestand is al lang geen geheim meer. Het steeds verder uit elkaar lopen van almaar stijgende kosten (o.m. door de ambtenarenpensioenen, bijkomende taken en noodzakelijke investeringen in zorg en opvang) en teruglopende inkomsten (de belastinginkomsten vallen in vele gemeenten terug ten gevolge van de financieel-economische crisis, de dividenden uit de Gemeentelijke Holding, Electrabel e.d. zijn opgedroogd) wordt problematisch.

Eerder al kwamen Kortrijk, Sint-Niklaas, Aalst, Gent, Roeselare en anderen in het nieuws met aangekondigde besparingsmaatregelen en afvloeiingen van personeel. Gisteren maakte ook stad Antwerpen bekend dat er stevig zal bespaard worden. Het personeelsbestand vermindert met 7 procent. Tegen 2019 moet Antwerpen het met 1.420 voltijdse personeelsleden minder doen, louter op basis van natuurlijke afvloeiing. De werkingsbudgetten worden bevroren. En vanaf 2016, als de reorganisatie operationeel wordt, moet de administratie minstens twee procent goedkoper draaien.

Wat met Leuven?

Leuven op weg naar verdoken sluitingsuur?

Open Vld/Leuven+ nam met verontwaardiging kennis van het voorstel tot wijziging van het politiereglement dat het stadsbestuur op advies van de lokale politie en de milieuambtenaar wil doorvoeren op vlak van de geluidsnormen.  Het voorstel is voor de Leuvense liberalen een regelrechte schending van liberale principes van vrijheid van keuze en van de privacy.  Indien deze regeling het in de gemeenteraad van 24 juni haalt, voorspelt de partij bovendien loodzware tijden voor de Leuvense horeca. 

Met de wet op de geluidsnormen had Vlaams Minister Schauvliege voor ogen om een uitgebalanceerd evenwicht te creëren tussen voldoende muziekbeleving en het beperken van gehoorschade. De normen in dit decreet zijn haalbaar voor iedereen en voor alle soorten activiteiten, deze worden dan ook volledig onderschreven door Open Vld/Leuven+.  Het voorstel dat volgende week  op de gemeenteraadszitting ter stemming voorligt, is echter veel strenger dan de regels die in de wet Schauvliege worden vooropgesteld.  Leuven wil dus weer eens heiliger dan Vaticaanstad zijn.

Voorstel van Decreet Herverdeling Gemeentefonds

I. Context Gemeentefonds

 

De  Vlaamse  Overheid is bevoegd  voor  de algemene financiering  van de gemeenten. Een belangrijk  deel  van  de  algemene financiering betrekken de gemeenten uit het Gemeentefonds (2 miljard Euro).

41%  van  het  gemeentefonds  wordt  verdeeld  over  een  lijst  van  specifieke gemeenten op  basis  van  het  aantal  inwoners.  Men  noemt  dit  de  bijzondere financiering (30% voor Antwerpen en Gent! Rest is voor de andere centrumsteden en de kustgemeenten).

59% wordt onder alle gemeenten verdeeld op basis van gewogen maatstaven:

Kleur Bekennen en Keuzes Maken

Elke gemeenteraad zal Open Vld / Leuven + een Hoofdstuk / Domein van de Bestuursnota ter bespreking brengen en één of meerdere aspecten hiervan ter stemming voorleggen. De Bestuursnota is immers slechts ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad, en dan nog zonder enig financieel kader. Wat maakt dat we te maken hebben met een soort facultatieve cataloog van mogelijke beleidsacties. Een algemene visie is er alvast niet.

Op de gemeenteraad van 27 mei 2013 wordt het Hoofdstuk Algemene Financiering onder de loep genomen.

Op de gemeenteraad van 24 juni zullen binnen het Hoofdstuk Algemeen Bestuur twee domeinen afzonderlijk worden aangesneden : (a) communicatie en participatie en (b) stadsadministratie en samenwerking politiek-administratie. De daaropvolgende gemeenteraden zullen we volgende hoofdstukken/domeinen aansnijden.

Meerderheid bereidt belastingverhogingen voor

In tegenstelling tot actieplan 1.6 : « geen belastingverhoging », bereidt de meerderheid wel degelijk sluikse belastingverhogingen voor.
Dit blijkt duidelijk uit meerdere zinsneden onder actiepunt 1.6.1 ( bijlage ). Los van het feit dat de belastingen op zich reeds behoorlijk hoog zijn, zijn er argumenten te over om een belastingstop in te voeren :

Bestuursverkiezing Open VLD Leuven: kandidaten

 

Beste leden,

Op donderdag 16 mei kan u tussen 20 uur en 21 uur een nieuw bestuur en voorzitter kiezen voor Open Vld/Leuven+. Plaats van afspraak is Café Sport op het Martelarenplein t.o.v. het station in Leuven.

Om geldig te kunnen stemmen moet u lid zijn van de afdeling. Dat betekent dat u uw lidgeld voor 2012 hebt betaald of dat u voor 1 april van dit jaar uw lidgeld hebt betaald voor 2013. Breng uw lidkaart of identiteitskaart mee indien u komt stemmen. U moet persoonlijk aanwezig zijn, stemmen per brief of volmacht is niet toegestaan. 

Er bereikte me nog een extra en geldige kandidatuur voor het voorzitterschap en bestuur. Door omstandigheden heb ik het aangetekend schrijven met de tijdige kandidaturen van de heer Achiel Six pas vandaag ontvangen. Zijn kandidaturen zijn ontvankelijk.

De lijsten voor de stemming zullen duidelijk aangeven dat er twee voorzitterskandidaten zijn: Paul Muylaert en Achiel Six. De lijsten met bestuurskandidaten worden eveneens aangepast om de kandidatuur van de heer Six te reflecteren.

Volgende leden zijn kandidaat-bestuurslid en zijn ook meteen verkozen aangezien er geen limiet is gesteld aan het aantal bestuursleden:

 Mandatarissen:

 1. Sabine Bovend'aerde
 2. Patricia Ceysens
 3. Rik Daems
 4. Chris Kindekens
 5. Luc Ponsaerts

 Niet-mandatarissen:

 1. Brigitte Delfosse 
 2. Yves Gasia
 3. Cil Haesendonck
 4. Thomas Leys
 5. Philip Naert
 6. Annemarie Nolevaux
 7. Jo Robbelein
 8. Jasper Steyaert
 9. Caroline Stout
 10. Dolores Van Assche
 11. Rudiger Vangeel
 12. Steven Vermoere
 13. Nico Vidal
 14. Achiel Six

 Met vriendelijke groet,

 

Lorin Parys

Bestuursverkiezing Open VLD Leuven

Op de vorige vergadering van het Leuvense partijbestuur hebben we, conform artikel 9 van het Open Vld Regelement, beslist om op donderdag 16 mei nieuwe bestuurs- en voorzittersverkiezingen uit te schrijven nu het driejarig mandaag van het huidige bestuur afloopt.
Het bestuur heef beslist om met een ongelimiteerd aantal bestuursmandaten te werken. Iedereen die zich kandidaat stelt is dus automatisch verkozen op basis van artikel 9 van het Open Vld Reglement.

Dat betekent dat we op 16 mei enkel een nieuwe voorzitter kiezen. Ikzelf zal niet opnieuw kandidaat zijn maar elk lid kan zich kandidaat stellen en je krijgt een aantal dagen voor de verkiezing een lijst met de kandidaturen toegestuurd. Aansluitend op 16 mei houden we dan ook meteen een eerste bestuursvergadering.

Praktisch:

 • Je kan je kandidaat stellen als bestuurslid of voorzitter t.e.m. zondag 5 mei door mij een email te sturen met je naam en vermelding van 'kandidaat bestuurslid' of 'kandidaat voorzitter'. Uiteraard mag je je kandidatuur ook per post bezorgen op mijn adres Klein Begijnhof 18, 3000 Leuven.
 • Alleen leden die op 1 april van dit jaar hun lidmaatschapsbijdrage hebben betaald kunnen kandidaat zijn en/of stemmen.
 • Op donderdag 16 mei  kan je van 20 uur tot 21 uur in Café Sport op het Martelarenplein aan het station in Leuven je stem uitbrengen. Breng je lidkaart en een identiteitskaart mee.

Heb je vragen, kan je me een mail sturen op lorin@lorinparys.be.

Namens het bestuur

 

Lorin Parys

Pagina's